Regler

OBS: Der er midlertidig kontingentfritagelse indtil klubhuset er færdigt!

Regelsæt for Vesterhavsklubben

Indledning

Vesterhavsklubben er opstået i forbindelse med etablering af klyngesamarbejde i Thorsminde, Sdr. Nissum, Husby, Staby og Madum, benævnt Vesterhavsklyngen. Vesterhavsklubben er opstået ud fra et ønske fra de unge om at have mere fællesskab mellem de unge og skabe bedre muligheder for at være ung i området.

Dette regelsæt beskriver dels ønskerne med samarbejdet og dels nogle muligheder og begrænsninger i forbindelse med Vesterhavsklubben. Herudover er formålet med dette regelsæt også at lave nogle strukturelle retningslinjer for styring af Vesterhavsklubben samt et afsnit omhandlende klubhuset.

Der etableres ikke en selvstændig forening men Vesterhavsklubben fungerer som en gruppe under Vesterhavsklyngen.

Formål med Vesterhavsklubben

Formålet med Vesterhavsklubben er at skabe et inspirerende og understøttende miljø for det gode ungeliv samt gode aktiviteter og grundlag for fast bopæl for de unge i området.

Medlemmer

Alle unge mellem 15 og 25 år bosiddende i området med postnummeret 6990 kan være medlemmer. Unge uden for 6990, men med tilknytning til området, kan ligeledes være medlemmer efter ansøgning. Såfremt unge, som er ældre end de 25 år, ønsker at være medlem, kan dette godkendes af styregruppen.

Unge under 15 år kan ikke blive medlem. Vesterhavsklubben kan dog vælge at holde arrangementer for gruppen under 15 år.

Kontingent

Alle medlemmer betaler et årligt kontingent på 200 kr. eller 100 kr. halvårligt. Kontingentet forfalder hvert år d. 1. maj, og det halvårlige endvidere d. 1. november. Såfremt man bliver medlem i den sidste måned af en periode (april eller oktober måned) gælder kontingentet også for den efterfølgende periode. Med medlemskab følger adgang til klubhuset.

Fratagelse af medlemskab

Såfremt et medlem ikke overholder nærværende regelsæt eller på anden måde har en uhensigtsmæssig opførsel i forhold til formålet med Vesterhavsklubben kan styregruppen indstille til Vesterhavsklyngens bestyrelse at ekskludere medlemmet. Eksklusion kan således udelukkende foretages af Vesterhavsklyngens bestyrelse. Ved eksklusion får medlemmet ikke tilbagebetalt sit kontingent.

Medlemsmøder

Der afholdes to medlemsmøder om året. Et skal afholdes den sidste torsdag i oktober og det andet den sidste torsdag i april måned. Formålet med medlemsmøderne er at drøfte forskellige emner, som medlemmerne ønsker at få behandlet indenfor formålet med Vesterhavsklubben. Til disse møder kan også inviteres politikere, medlemmer fra bestyrelsen af Vesterhavsklyngen eller andre med relevans for de emner, som ønskes drøftet.

Herudover skal mødet i april indeholde valg til styregruppen, som består af min. 4 og max. 6 personer. For at stille op til styregruppen skal man være fuldgyldigt medlem af Vesterhavsklubben, og have bopæl i Vesterhavsklyngen. Alle medlemmer har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Man vælges for en 1 årig periode.

Styregruppen konstituerer sig selv, og udarbejder en kortfattet forretningsorden, som beskriver opgaver for de forskellige poster.

Udover de direkte valgte til styregruppen skal Vesterhavsklyngen udpege et medlem. Denne person skal ikke opfylde betingelserne for medlemskab af Vesterhavsklubben.

Ændring af dette regelsæt

Da der ikke er tale om en egentlig forening kan dette regelsæt ændres ved at styregruppen foreslår konkrete ændringer og herefter får disse godkendt eller forkastet ved bestyrelsen for Vesterhavsklyngen.

Klubhuset

Klubhuset, Skråvej 2b i Staby, er det fælles samlingssted for Vesterhavsklubben. Huset ejes af Vesterhavsklyngen og lejes af Vesterhavsklubben, som er forpligtet til at efterleve betingelserne i lejeaftalen.

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i klubhuset. Der må ryges udenfor. Dog vil rygning af andet end almindelige cigaretter (inde eller ude) medføre øjeblikkelig bortvisning fra Vesterhavsklubben og dermed klubhuset.

Alkohol

De til enhver tid gældende regler i forhold til indtagelse og salg af alkohol skal overholdes. Såfremt disse regler overtrædes har styregruppen mulighed for at bortvise og ekskludere de medlemmer, der overtræder reglerne, jf. ovenfor vedrørende eksklusion.

Adgang til klubhuset

Der er adgangssystem til klubhuset via det enkelte medlems mobiltelefon. Man har kun adgang såfremt man er betalende medlem af Vesterhavsklubben.

Rengøring

Vesterhavsklubben forestår selv rengøring og vedligeholde af klubhuset. Styregruppen kan uddelegere opgaver i forbindelse hermed til medlemmer.

Alle er ansvarlige for almindelig oprydning og rengøring.

Frivilligt arbejde


Ingen brugere og medlemmer er forpligtet til andet end at passe godt på huset og dets inventar, dvs. at udvise alm. omsorg for stedet.

Ligeledes er ingen forpligtet til frivilligt arbejde for hverken Vesterhavsklubben eller klubhuset.

Såfremt man tilbyder frivilligt og ulønnet arbejde, deltager man dermed helt og aldeles for egen regning og risiko.

Alle er samtidigt indforstået med, at moderforeningen Vesterhavsklyngen ikke kan stilles til ansvar for nogen som helst skade eller lignende i forbindelse med evt. ulønnet og frivilligt arbejde vedr. klubhuset og tilhørende omgivelser.

Enhver der måtte være deltager i frivilligt arbejde som ovenfor nævnt, er samtidigt kollektivt medansvarlig i at sikre, at dette ikke sker under uforsvarlige forhold.

Vesterhavsklyngen forpligter sig til ikke at tilrettelægge uforsvarlige forhold for evt. frivillige arbejdstilbud fra medlemmerne.

Såfremt et medlem er under 18 år gammel, forpligter man sig til at gøre sine forældre/værge opmærksom på disse vilkår.

Kopi af vilkårene findes på Facebook og Instagram under ”Ungeklyngen” og som fast opslag på klubhusets opslagstavle

Kopi af vilkårene findes på Facebook og Instagram under ”Vesterhavsklubben” og som opslag på klubhusets opslagstavle

Comments are closed.